Členstvo v ICOM v roku 2021

Vážení individuálni členovia slovenského komitétu ICOM,

Členstvo v ICOM sa, ako viete, obnovuje každý rok a to úhradou ročného členského príspevku.

Oznamujeme vám, že výška ročného príspevku ICOM zostáva v roku 2021 na úrovni roku 2020.

Výška ročného členského príspevku na rok 2021: 60€
Výška ročného členského príspevku študenti a seniori: 24 €
členské je potrebné uhradiť na účet SK ICOM:
SK50 1100 0000 0026 6200 0092 (Tatra banka)

Pri informácii o platiteľovi uveďte meno držiteľa ICOM karty, ak je platba realizovaná inou osobou.

Tento rok budeme zrejme väčšinu známok posielať poštou. Prosím oznámte nám poštovú adresu, na ktorú Vám známku máme poslať, na mail (Zuzana Šidlíková – zuzana.sidlikova@scd.sk).

V prípade, že ste zamestnancami SNG pre osobné odovzdanie kontaktujte Zuzanu Kobliškovú (zuzana.kobliskova@sng.sk). Pre zamestnancov SNM Jasnu Gaburovú (jasna.gaburova@snm.sk)

ICOM Kyoto: Múzeá ako kultúrne centrá – budúcnosť tradície

Múzeá ako kultúrne centrá – uchovávatelia tradície pre budúcnosť – pod takýmto názvom sa 1. septembra 2019 začala 25. medzinárodná konferencia ICOM Kyoto 2019.  Konferencie a následne aj valného zhromaždenia ICOM-u sa zúčastnili aj členovia výboru Slovenského komitétu ICOM, zástupcovia múzeí, galérií, zriaďovateľov a univerzít Slovenska. Svoje zastúpenie tu malo Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Vysoká škola výtvarných umení a múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostrediavyšších územných celkov. Celková účasť 4 200 účastníkov zo 118 štátov bola historicky rekordná. Výnimočnosťou bol aj fakt, že aj denná účasť na konferencii bola vopred vypredaná.

Konferencia sa konala v modernom medzinárodnom konferenčnom centre Kyota (Kyoto International Conference Center). Autor architektonického  projektu konferenčného centra Kengo Kuma bol aj jeden z hlavných prednášajúcich. Kengo Kuma je aj autorom projektu štadiónu letných olympijských hier Tokyo 2020.

Kyoto predstavuje tradičnú tvár Japonska. So svojimi 17 miestami zapísanými na zoznam svetového dedičstva UNESCO, viac ako tisíckou  budhistických chrámov a viac než štyristo šintoistickými svätyňami patrí ku kultúrne najbohatším mestám sveta. Zatiaľ čo ostatné časti Japonska  sa vrhli do víru modernej doby, Kyoto si žije ďalej po starom. Aj vďaka neopísateľnému genius loci tohto mesta bola konferencia plná kreatívnej diskusie a nápadov.

Slávnostný otvárací ceremoniál konferencie začalo hudobné predstavenie mníchov z budhistického kláštora. Účastníkov privítala prezidentka ICOM-u Suay Aksoy. Vo svojom príhovore uviedla, že ochrana kultúrneho dedičstva, jeho udržateľnosť a zmena klímy sú najdôležitejšími témami pre ICOM, pričom zároveň zdôraznila význam demokratickej a vysoko transparentnej diskusie. Počas otváracieho ceremoniálu zazneli slávnostné pozdravy  od korunného princa Japonska Akishina a princeznej Kiko. Korunný princ vo svojom slávnostnom príhovore vyslovil nádej, že múzeá na celom svete sa budú rozvíjať a napredovať ešte viac, lebo ako centrá kultúry a výskumu zohrávajú významnú úlohu interpretácie ľudského dedičstva, a tým kladú základy rozvoja pre budúcnosť. Ďalšie pozdravy odzneli od  ministra školstva, kultúry a vedy Masahiko Shybayama, riaditeľa ICOM Kyoto 2019 Johei Sasakiho a prezidenta mesta Kyoto Yamashina – ku. Po odznení slávnostných príhovorov sa konalo divadelné predstavenie počas ktoré bolo sprevádzané hrou na bubon Okura Genjiro – ručný bubon z obdobia Edo, ktorý je súčasťou národného pokladu Japonska, uložený v zbierkach Kjotského národného múzea.

Na konferencii bolo predložených niekoľko prelomových návrhov, o ktorých sa má v budúcnosti  diskutovať a rozhodovať. Jedným z najdiskutovanejších návrhov bola nová definícia múzea. Návrh novej definície múzea pripravoval pracovný tím z radov múzejníkov  od roku 2016 a na rokovanie valného zhromaždenia bola predložená v tomto znení:

Navrhovaná nová definícia múzea: „Múzeá sú demokratizujúce, všeobsažné a polyfonické priestory na tvorivé rozhovory o minulosti a budúcnosti. Identifikujú a posudzujú aktuálne konflikty a výzvy, uchovávajú artefakty a vzorky v dôvere spoločnosti, chránia rozmanité spomienky pre budúce generácie a zaručujú všetkým ľuďom rovnaké práva a rovnaký prístup k dedičstvu. Múzeá sú neziskové. Sú participatívne a transparentné, aktívne spolupracujú s rôznymi komunitami a pracujú pre ne, aby zhromažďovali, uchovávali, skúmali, interpretovali, vystavovali a približovali svet s cieľom prispieť k ľudskej dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti, globálnej rovnosti a svetovému blahobytu.

Z dôvodu nedostatku času na diskusiu a pripomienkovanie jednotlivých národných komitétov bolo nakoniec schvaľovanie novej definície múzea presunuté na jún 2020, počas valného zhromaždenia v Paríži. Tento dokumenty považuje ICOM sa prelomový a jasný odkaz smerom k politikom, vládam a verejnosti. Nová definícia múzea má v sebe reflektovať úlohy a povinnosti múzea v 21. storočí.  Aké má byť múzeum v 21. storočí, aké má plniť úlohy smerom k verejnosti a čo bude jeho poslaní ostali základnými otázkami, na ktoré je potrebné v najbližšej dobe zodpovedať.

Aktuálnou témou konferencie bol aj blok prednášok s názvom Múzeá v čase živelných pohrôm.

Blok bol venovaný živelným pohromám a požiarom, ktoré zničili a deštruovali kultúrne dedičstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Okrem hroziacich požiarov historických objektov sa upozorňovalo aj na iné živelné pohromy, ako sú hurikány, tsunami či zemetrasenia. Tento blok prednášok bol mimoriadne aktuálny aj pre Slovensko. Na pripomenutie sme si ihneď spomenuli na vyhorený hrad Krásna Hôrka, či požiar kaštieľa Kunerad.

Prednášajúci v téme s názvom Kultúrne dedičstvo v plameňoch – Kto bude ďalší? zamerali svoju pozornosť na požiar v Brazílskom národnom múzeu v Rio de Janeiro, požiar katedrály Notre-Dame v Paríži, hurikán Mária  na Kostarike, zemetrasenie v Írsku. Samotná prednáška bola venovaný ničivým následkom tsunami na kultúrne dedičstvo. Výstupom tejto časti konferencie bude vytvorenie mapy rizikových oblastí s prihliadnutím na ohrozené kultúrne dedičstvo. Zdôraznená bola ešte  profesionálnejšia kooperácia všetkých zložiek záchrany kultúrneho dedičstva v prípade požiarov a živelných pohrôm, a to od múzejníkov, cez hasičov, profesionálov, regionálne vlády a inštitúcie. Zaujímavosťou bolo, že múzea pri týchto nepredvídateľných pohromách – katastrofách neboli prezentované iba zo strany poškodených, ale aj zo strany tých, ktorí poskytovali pomoc a morálnu podporu poškodeným. Tento konkrétny príklad bol prezentovaný Múzeom Museo de Arte de Ponce v Portoriku.

Veľká pozornosť sa venovala múzeám ako základnou substanciou lokálneho rozvoja. Tento blok bol za účasti OECD, ktorého zástupkyňa nazvala múzea a kultúrne dedičstvo srdcom ekonomiky.

Už dnes sa môžeme tešiť a držať palce kolegom z Českej republiky, kde sa bude konať najbližšia 26. medzinárodná konferencia ICOM – Praha 2022.

PhDr. Dalibor Mikulík