Individuálne členstvo

INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

Výška ročného členského príspevku na rok 2022: 60€
Výška ročného členského príspevku študenti a seniori: 24 €
členské je potrebné uhradiť na účet SK ICOM:
SK50 1100 0000 0026 6200 0092 (Tatra banka)

Individuálnym členom ICOM na Slovensku sa môžu stať:
• múzejní profesionáli pracujúci v Slovenskej republike (regulárne členstvo)
• múzejní profesionáli, ktorí prestali vykonávať svoju prácu a z múzeí odišli na  dôchodok (seniorské členstvo), ak však pracujú aj napriek dovŕšeniu dôchodkového veku, patria do kategórie regulárneho člena a výška poplatku je 60 €
• študenti magisterského a postgraduálneho štúdia odborov súvisiacich s činnosťou múzeí (študentské členstvo).

Múzejných profesionálov definuje bod III.3 Stanov SK ICOM ako zamestnancov múzeí, ktorí absolvovali špecializovaný typ štúdia alebo disponujú jemu zodpovedajúcou praxou spojenou so správou, prevádzkou a činnosťami múzeí. Rovnako sem môžu patriť nezávislé osoby rešpektujúce Etický kódex múzeí ICOM, pracujúce s múzeami a pre múzeá; avšak predmetom ich činnosti nemôže byť propagácia alebo obchod s komerčnými produktmi, či už z oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, alebo z oblasti zariadenia múzeí a ich fungovania.
Pod múzeom sa v činnosti ICOM rozumie inštitúcia s dlhodobým pôsobením, bez primárnej orientácie na zisk, ktorej funkciou je služba a otvorenosť verejnosti. Zaoberá sa získavaním, ochranou, výskumom a prezentáciou predmetov kultúrneho a prírodného dedičstva ľudstva a jeho prostredia. Pod múzeom sa teda rozumejú nielen múzeá, ale tiež galérie, verejné a verejne prístupné súkromné zbierky, knižnice, archívy a vedecké, vzdelávacie a dokumentačné pracoviská, ktorých poslanie je v súlade s popísanou činnosťou a funkciami „zbierkotvorných inštitúcií“. V terminológii ICOM zodpovedajú tieto inštitúcie formulácii „inštitúcie obdobného charakteru ako múzeum, ktoré ICOM za také uznal“.  (bod III.2 Stanov SK ICOM)

Ako sa stať členom:
Ak spĺňate uvedené kritériá a máte záujem o členstvo, vyplňte prosím prihlášku, ktorú nájdete TU: FORM_IND
Podpíšte ju, naskenujte  a pošlite e-mailom na adresu icom.slovensko@gmail.com. Členský poplatok sa platí vždy na kalendárny rok. V prípade, že sa uchádzate o študentské členstvo, pridajte, prosím, potvrdenie o Vašom štúdiu v danom kalendárnom roku. Ak máte záujem o seniorské členstvo, priložte, prosím, kópiu rozhodnutia o priznaní (predčasného) starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Tlačenú verziu nám, prosím, zašlite na adresu: Zuzana Koblišková, Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava.

Výbor SK ICOM Vašu prihlášku posúdi v súlade so Stanovami SK ICOM.  Ak by Vaše členstvo nebolo možné, budete e-mailom informovaný o zamietavom stanovisku. V opačnom prípade bude Vaša prihláška postúpená centrále  ICOM v Paríži, ktorá vystavuje členské karty. Po príchode Vašej členskej karty z Paríža (čo môže trvať niekoľko dní i niekoľko týždňov) Vám e-mailom pošleme informáciu o úhrade ročného členského príspevku prevodom na náš účet. Po vykonaní úhrady si svoju kartu vyzdvihnete v dohodnutý termín osobne u pokladníčky SK ICOM (z.kobliskova@expert-agent.sk) v Bratislave v sídle SNG v Hurbanových kasárňach. Ak by to nebolo možné – pošleme Vám ju poštou. Výbor SK ICOM posudzuje v danom roku prihlášky, ktoré sú mu doručené do konca februára roku, v ktorom má členstvo platiť.

Členstvo sa obnovuje každý rok a to úhradou ročného členského príspevku v čase od 1. decembra do 20. februára. Na potvrdenie svojho členstva v danom roku dostane člen po úhrade ročného členského príspevku na svoju kartu známku s aktuálnym rokom. Člen, ktorý si neobnoví členstvo do 20. februára príslušného kalendárneho roku, stráca nárok na práva prislúchajúce jeho kategórii členstva a to do doby, kým úhradu ročného členského príspevku nevykoná. Ak tak neurobí do 30. novembra príslušného kalendárneho roku, jeho členstvo zaniká. Obnoviť ho je možné iba podaním novej prihlášky.