Členstvo

Členstvo sa obnovuje každý rok a to úhradou ročného členského príspevku v čase od 1. decembra do 20. februára. Na potvrdenie svojho členstva v danom roku dostane člen po úhrade ročného členského príspevku na svoju kartu známku s aktuálnym rokom. Člen, ktorý si neobnoví členstvo do 20. februára príslušného kalendárneho roku, stráca nárok na práva prislúchajúce jeho kategórii členstva a to do doby, kým úhradu ročného členského príspevku nevykoná. Ak tak neurobí do 30. novembra príslušného kalendárneho roku, jeho členstvo zaniká. Obnoviť ho je možné iba podaním novej prihlášky.