ICOM

International Council of Museums – Medzinárodná asociácia múzeí je celosvetová organizácia pracujúca pre rozvoj našej spoločnosti. Jej hlavným cieľom je zachovávanie a ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva.

Etický kódex múzeí tu

  • organizácia založená v roku 1946 pre profesionálov v oblasti múzejníctva
  • jedinečná celosvetová komunita múzejníkov (takmer 30 000 členov)
  • fórum expertov zo 137 krajín reagujúce na výzvy, ktorým múzea v súčasnosti čelia
  • 117 národných a 31 medzinárodných komitétov, ktoré pokrývajú špecifické múzejné činnosti

Medzinárodná rada múzeí (ICOM) je jediná medzinárodná organizácia, ktorá zastupuje múzeá a muzeálnych pracovníkov. Od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie, ktorým je ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva. Pri plnení svojich cieľov využíva aj poradenstvo inštitucionálnych partnerov.

Organizácia združuje viac ako 32 000 členov a tvoria ju národné výbory, ktoré zastupujú 136 krajín, a medzinárodné výbory združujúce muzejných pracovníkov z celého sveta na základe špecializácie. Sekretariát ICOM sídli v budove UNESCO v Paríži.

Vízia
Múzeá sú dnes viac než kedykoľvek predtým centrom kultúrneho, spoločenského a ekonomického diania súčasných spoločností.

Musia sa vyrovnať s množstvom výziev, či už ide o spoločenskú a politickú situáciu alebo životné prostredie. Múzeá zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a zároveň ochraňujú a uchovávajú kultúrne poklady pre budúce generácie.

Víziou ICOM je svet, v ktorom sa národné a svetové kultúrne dedičstvo teší zaslúženej úcte.

Medzinárodná rada múzeí zabezpečuje ochranu a zachovávanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie verejnosti. Ľudstvu sprostredkúva muzeálne zbierky obrovskej hodnoty. ICOM tiež podporuje vzdelávanie, šírenie vedomostí a prehlbovanie povedomia o kultúrnom dedičstve jednotlivých národov.

O histórii ICOM nájdete viac tu: icom.museum/the-organisation/history/