Výbor SK ICOM 2022-2024

PhDr Dalibor Mikulík
dalibor.mikulik@azet.sk
Predseda / Chairman

Dalibor Mikulík od roku 2003 pracuje v Ľubovnianskom múzeu a od roku 2011 pôsobí ako riaditeľ múzea. Vyštudoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a doktorát má z najnovších národných dejín. Na hrade Ľubovňa sa okrem iného intenzívne venuje pamiatkovej obnove a dostavbe múzea v prírode ako aj marketingovej stratégii rozvoja národnej kultúrnej pamiatky a okolitého regiónu. Jeho odborná činnosť je zameraná na výskum šľachtickej rodiny Raiszovcov, ktorá vlastnila hrad Ľubovňa s panstvom v rokoch 1825 – 1880. Jeho cenné kontakty so zahraničnými múzejnými profesionálmi sú aj pre výbor SK ICOM veľmi prínosné.

Mgr. Zuzana Šidlíková, PhD
zuzasidlikova@hotmail.com
Tajomníčka / Secretary

Zuzana Šidlíková vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte univerzity Komenského a Odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Po krátkom pôsobení v Slovenskej národnej galérii sa stala redaktorkou časopisu Designum v Slovenskom centre dizajnu. V roku 2010 získala doktorát na VŠVU v Bratislave, kde sa venovala výskumnej a pedagogickej činnosti. Ako zakladateľka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu v Bratislave pracovala na pozícii kurátorky v rokoch 2016 – 2021. Je autorkou kníh Móda na Slovensku v medzivojnovom období (2011), Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí (2013), Stratená mÓDA – Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2016), a spoluautorkou knihy Móda na Slovensku, stručné dejiny odievania (2014) a Karol Kállay – zaostrené na krásu (2019). V predchádzajúcom volebnom období pôsobila ako tajomníčka ICOM SK.

Dr Zuzana Koblišková
Zuzana.kobliskova@sng.sk
Pokladníčka / Treasurer

Zuzana Koblišková vyštudovala Dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na univerzite v anglickom Hull, kde sa venovala scénografii k inscenáciám Shakespearových hier v slovenských divadlách od roku 1920 – 1989. V roku 2020 pripravila v Slovenskej národnej galérii výstavu pri príležitosti nedožitej storočnice zakladateľa slovenskej profesionálnej scénografie Ladislava Vychodila. V Slovenskej národnej galérii má na starosti digitálny archív.
V predchádzajúcom volebnom období pôsobila ako pokladníčka ICOM SK.

PhDr. Margaréta Musilová
margareta.musilova07@gmail.com
členka výboru / Board Member

PhDr. Margaréta Musilová vyštudovala archeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1984 pracuje ako archeologička v Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave. Venuje sa urbánnej archeológii, bola a je koordinátorkou niekoľkých medzinárodných projektov týkajúcich sa keltského a rímskeho kultúrneho dedičstva, medzinárodných konferencií a výstav nielen na domácej pôde ale aj v zahraničí. Za svoju prácu a objavy získala päťkrát Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá, Medailu Európskej únie za kultúrne dedičstvo a Europa nostra 2002, cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy 2015, Literárneho fondu 2020 a iné. Absolvovala zahraničné stáže v Ríme (IT), v Carnunte (A), vo Washingtone (USA) a v Lausanne (CH). Od roku 2015 je predsedníčkou Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.

PhDr. Alena Piatrová, PhD
apiatrova@gmail.com
členka výboru / Board Member

Alena Piatrová,   je historička umenia, pracuje ako kurátorka v SNM – Historickom múzeu v Bratislave a vedúca odd. Dejín umenia a kultúry (od roku 2012). Po absolvovaní štúdií pracovala v oblasti pamiatkovej starostlivosti. V rokoch 2001 – 2011 pedagogicky pôsobila na Katedre dejín umenia FF Trnavskej univerzity v Trnave, v rokoch 2006 – 2011 bola riaditeľkou Inštitútu kresťanskej kultúry FF TU v Trnave. Je autorkou a kurátorkou viacerých výstav, literárne činná. Venuje sa najmä problematike súčasného náboženského a sakrálneho umenia. Je autorkou početných výstav tak doma ako i v zahraničí, publikačne činná.