Slovenský komitét ICOM

SK ICOM ako jeden z národných komitétov ICOM – medzinárodnej inštitúcie múzeí a múzejných profesionálov, ktorej úlohou je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva ľudstva, tak hnuteľného ako aj nehnuteľného a komunikácie jeho hodnoty zoči-voči verejnosti si kladie za cieľ:

  • reprezentovať záujmy slovenských múzeí, galérií a ďalších zbierkotvorných inštitúcií, ako aj múzejných profesionálov
  • určovať profesionálne a etické štandardy pre aktivity múzeí, galérií a zbierkotvorných inštitúcií v súlade s Etickým kódexom múzeí ICOM, vydávať k nim odporučenia; propagovať vzdelávanie, špecializované znalosti a podporovať rast kultúrneho povedomia prostredníctvom programov spolupráce
  • propagovať zakladanie, rozvíjanie a profesionálnu správu múzeí, galérií; organizovať vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi múzeami a medzi ich pracovníkmi
  • napomáhať spolupráci, vzájomnej pomoci a výmene informácii medzi členmi organizácie
  • podporovať rozširovanie členskej základne ICOM z radov pracovníkov múzeí a galérií na Slovensku
  • zastupovať záujmy členov voči Generálnemu sekretariátu ICOM, ako aj voči ďalším profesijným organizáciám, zriaďovateľom múzeí a ďalším inštitúciám
  • organizovať aktivity ICOM na Slovensku
  • spolupracovať s medzinárodnými komitétmi ICOM a s národnými a medzinárodnými organizáciami, pracujúcimi v oblasti múzeí alebo združujúcimi ich pracovníkov
  • stanovy Slovenského komitétu ICOM nájdete tu.

Vo Vesníku Asociácie múzeí a galérií v ČR nájdete článok o histórií československého ICOM: http://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/2014/AMG/Publikace/vestnik/1_14_REJSTRIK_WEB.pdf)