DEFINÍCIA MÚZEA

Vďaka aktívnej účasti 116 výborov ICOM sa ICOM blíži k záverečnej fáze konzultácií k návrhu novej definície múzea. V tejto chvíli prebieha Konzultácia č. 4, príležitosť pre radových členov, aby prostredníctvom svojich výborov urobili porade  piatich návrhov.

Vyzývame všetky výbory ICOM, vrátane tých, ktoré sa nemohli zúčastniť predchádzajúcich konzultácií, aby sa zúčastnili na Konzultácii 4 a zabezpečil sa tak participatívny proces. Termín, do ktorého majú výbory odpovedať na online formulár, je 10. apríl o polnoci (UTC+1).

Čo bude ďalej? ICOM Define bude pracovať s najlepšie hodnotenými návrhmi, ktoré budú prezentované 5. – 6. mája na predbežnom stretnutí poradnej rady. Po ňom sa bude hlasovať o konečnom návrhu, ktorý bude predložený Výkonnej rade. Konečné hlasovanie o novej definícii múzea ICOM prebehne na mimoriadnom valnom zhromaždení v Prahe.

ICOM Define je otvorený vašim návrhom a môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese training@icom.museum.

Vyzývame vás k ďalšej spolupráci, aby sme spoločne dospeli k návrhu definície, ktorý nás všetkých reprezentuje v našej jednote a rozmanitosti.

Päť návrhov

Návrh číslo 1

A museum is an accessible, inclusive, not-for-profit institution. It inspires discovery, emotion, reflection, and critical thinking around tangible and intangible heritage. In the service of society, and in active partnership with diverse communities, museums research, collect, conserve, exhibit, educate and communicate. They operate professionally and ethically, promoting sustainability and equity.

Múzeum je prístupná, inkluzívna, nezisková inštitúcia. Inšpiruje objavovanie, emócie, reflexiu a kritické myslenie o hmotnom a nehmotnom dedičstve. V službách spoločnosti a v aktívnom partnerstve s rôznymi komunitami múzeá skúmajú, zbierajú, uchovávajú, vystavujú, vzdelávajú a komunikujú. Pôsobia profesionálne a eticky, podporujú udržateľnosť a rovnosť.

Návrh číslo 2

A museum is a permanent, not-for-profit institution, accessible to the public and of service to society. It collects, conserves, interprets and exhibits, tangible, intangible, cultural and natural heritage in a professional, ethical, and sustainable manner for research, education, reflection and enjoyment. It communicates in an inclusive, diversified, and participatory way with communities and the public.

Múzeum je nezisková, stála inštitúcia, prístupná a slúžiaca verejnosti a spoločnosti. Zhromažďuje, uchováva, interpretuje a vystavuje hmotné, nehmotné, kultúrne a prírodné dedičstvo dedičstvo za účelom výskumu, vzdelávania, reflexie a zábavy profesionálnym, etickým a trvalo udržateľným spôsobom. Múzeum komunikuje s komunitami a verejnosťou inkluzívnym, diverzifikovaným a participatívnym spôsobom.

Návrh číslo 3

A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, exhibits, and communicates tangible and intangible heritage. Open to the public, it is accessible, inclusive, and fosters diversity and sustainability. The museum operates professionally, ethically and with the participation of communities, offering varied audience experiences for the purposes of education, enjoyment and the expansion of knowledge.

Múzeum je nezisková, stála inštitúcia v službách spoločnosti, ktorá skúma, zhromažďuje, uchováva, vystavuje a sprostredkúva hmotné a nehmotné dedičstvo. Je otvorená pre verejnosť, je prístupná, inkluzívna a podporuje rozmanitosť a udržateľnosť. Múzeum pôsobí profesionálne, eticky a za účasti komunít a ponúka rozmanité divácke zážitky na účely vzdelávania, zábavy a rozširovania vedomostí.

Návrh číslo 4

A museum is an inclusive, not-for-profit institution, open to the public, which researches, collects, preserves, exhibits, and communicates tangible and intangible heritage, facilitating critical reflections on memory and identity. Museums are in the service of society, providing educational and knowledge sharing experiences. Driven by communities or shaped together with their audiences, museums can take a wide range of formats, fostering equal access, sustainability, and diversity.

Múzeum je inkluzívna nezisková inštitúcia otvorená pre verejnosť, ktorá skúma, zhromažďuje, uchováva, vystavuje a sprostredkúva hmotné a nehmotné dedičstvo, čím napomáha kritickému hodnoteniu dejín a identít. Múzeá slúžia spoločnosti tým, že napomáhajú vzdelávaniu a zdieľaniu vedomostí. Múzeá môžu mať širokú škálu formátov a môžu byť vedené asociáciami/združeniami alebo formované spolu s ich publikom. Tým podporujú rovnosť prístupu, udržateľnosť a rozmanitosť.

Návrh číslo 5

A museum is an open and accessible not-for-profit institution that collects, researches, preserves, exhibits and communicates the tangible and intangible heritage of people and the environment for the benefit of society. Museums are committed to ethical and sustainable practices and are operated in an inclusive and professional manner to create enjoyable and educational experiences that foster curiosity and discovery.

Múzeum je otvorená a prístupná nezisková inštitúcia, ktorá zhromažďuje, skúma, uchováva, vystavuje a sprostredkúva hmotné a nehmotné dedičstvo ľudí a ich životného prostredia v prospech spoločnosti. Múzeá sa zaviazali dodržiavať etické a udržateľné postupy a sú prevádzkované inkluzívnym a profesionálnym spôsobom, aby vytvorili prostredie pre zábavu aj vzdelávanie a podporili tak zvedavosť a objavovanie.