STANOVISKO K TÉME DELIMITÁCIE MÚZEA SNP:

Výbor slovenského komitétu ICOM s poľutovaním konštatuje, že nedisponuje informáciami prečo prišlo k rozhodnutiu o delimitácii Múzea SNP pod rezort obrany ani o tom, že by dôvod tejto organizačnej zmeny bol vysvetlený a prediskutovaný so zamestnancami Múzea SNP alebo Zväzom múzeí Slovenska. Múzejná a galerijná rada pri MK, ktorej dvaja členovia sú z výboru Slovenského komitétu ICOM, dostala túto informáciu len na vedomie už po spísaní Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom obrany, predmetom ktorého je vymedzenie cieľov, obsahu, oblastí a zásad spolupráce medzi účastníkmi memoranda v nadväznosti na prechod zriaďovateľskej pôsobnosti múzea SNP z Ministerstva kultúry na Ministerstvo obrany. Tak radikálne zmeny sú iste nie nemožné, ale musí im predchádzať dlhodobá odborná diskusia a nastavenie podmienok a záruk takéhoto presunu, tak aby to v konečnom dôsledku bolo pre múzeum prínosné a neohrozilo to jeho odborné činnosti.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, 15. MÁJA 2021.

Domov

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom aj tento rok dáva možnosť všetkým kultúrnym inštitúciám zviditeľniť svoju činnosť (aktivity) prostredníctvom podujatia Noc múzeí a galérií, ktorá sa bude konať 15. mája 2021.

Keďže súčasná situácia nám stále neumožňuje uskutočniť masové akcie za prítomnosti viacerých návštevníkov, odporúčame všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do Noci múzeí a galérií, aby využili všetky možné on-line aj prezenčné aktivity pre vytvorenie jedinečnej atmosféry nočných múzeí a galérií.

V roku 2021 nad podujatím Noc múzeí a galérií prevzala záštitu Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

ZMS v spolupráci so SNM aj v tomto roku poskytuje všetkým múzeám a galériám možnosť prezentácie na jedinom oficiálnom webovom sídle Noci múzeí a galérií na Slovensku www.nmag.sk

Zapojiť sa môžete formou vyplnenia návratky, ktorú zašlite najneskôr do 07. mája 2021

nasledovným spôsobom:

Viac informácií o organizovaní podujatia nájdete v informačnom bulletine.