Stanovisko výboru Slovenského komitétu ICOM k súčasnému dianiu v kultúre

Výbor Slovenského komitétu ICOM (ďalej SK ICOM) podporuje a v plnom rozsahu sa stotožňuje so stanoviskami Rady galérií Slovenska, Zväzu múzeí Slovenska, ako aj ďalších kultúrnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa vyhradzujú voči neodborným a nedemokratickým zásahom zo strany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Obzvlášť so znepokojením sme prijali rozhodnutie ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej o zrušení príkazu predchádzajúcej ministerky kultúry Natálie Milanovej o nenadväzovaní oficiálnej spolupráce s kultúrnymi inštitúciami Ruskej federácie a Bieloruskej republiky v čase vojnového konfliktu (Rozhodnutie ministra č. 3/2024 zo dňa 12. 1. 2024). Medzinárodná rada múzeí (ICOM – mimovládna nezisková organizácia múzeí a múzejných pracovníkov pri UNESCO) dôrazne odsúdila porušenie územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny vojenskými silami Ruskej federácie (https://icom.museum/en/news/statement-russia-invasion-into-ukraine/).
Jedným zo základných poslaní ICOM je nielen reprezentovať záujmy slovenských múzeí, galérií a ďalších zbierkotvorných inštitúcií, ako aj múzejných profesionálov, ale aj určovať profesionálne a etické štandardy a podporovať profesionalizáciu v oblasti múzejníctva (Stanovy SK ICOM, čl. II). V tomto duchu Slovenský komitét ICOM odporúča Ministerstvu kultúry SR nadviazať komunikáciu a vyvážený dialóg s múzejnými, galerijnými a ďalšími kultúrnymi inštitúciami, pretože iba otvorený dialóg môže zaručiť demokratické hľadanie riešení.

výbor SK ICOM
v Bratislave 26. 1. 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *