Stanovisko k situácii na Ukrajine

Predstavitelia ICOM Slovensko, ICOM Česká republika, ICOM Poľsko, ICOM Estónsko, ICOM Rumunsko, ICOM Moldavsko, ICOM Rakúsko, ICOM Litva a ICOM Maďarsko vyjadrujeme obrovskú podporu a solidaritu s Ukrajinou a jej obyvateľmi. Prajeme veľa odvahy a sily všetkým členom združenia Ukrajinského ICOM a všetkým múzejným profesionálom z ukrajinských múzeí a galérií!

Múzeá uchovávajú históriu a ukazujú príklady z temných časov našich dejín, aby sa už nemuseli opakovať. Naše základné hodnoty sú sloboda a demokracia. Rusko a Bielorusko so svojimi inváziami na Ukrajinu priamo útočia a šliapu po ich hodnotách.

Pevne stojíme za Ukrajincami a sme pripravení ponúknuť podporu našim kolegom v múzeách na Ukrajine pri záchrane ich kultúrneho dedičstva, ich identity a slobody.

Stanovisko národných komitétov

Stanovisko ICOM (Paríž) (originál tu: https://icom.museum/en/news/statement-russia-invasion-into-ukraine/)

24.2.2022 napadli ruské vojenské jednotky Ukrajinu. Medzinárodná rada múzeí (ICOM) dôrazne odsudzuje toto porušenie územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. ICOM je špeciálne znepokojený tým, akým rizikám sú vystavení múzejní pracovníci ako aj hrozbou ktorej čelí kultúrne dedičstvo kvôli tomuto ozbrojenému konfliktu. ICOM očakáva, že obe krajiny ako zmluvné strany Haagskeho dohovoru z roku 1954 o ochrane kultúrneho majetku v prípade ozbrojeného konfliktu a jeho Prvého protokolu budú dodržiavať svoje medzinárodné právne záväzky týkajúce sa ochrany kultúrneho dedičstva.

Už samotný konflikt je hlboko znepokojujúci a pravdepodobne povedie k stratám na životoch, ktoré sú neakceptovateľné. ICOM preto vyzýva na urýchlené prímerie, okamžitú mediáciu mierových dohovorov medzi bojujúcimi stranami a koordinované úsilie na zaistenie bezpečnosti osôb v múzeách a ochranu kultúrneho dedičstva. V časoch konfliktov a neistoty, ako sú tieto, musí ICOM tiež vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad dôsledkami, ktoré bude mať táto neistota na bezpečnosť a ochranu.

Po zaistení vlastnej bezpečnosti odporúča ICOM všetkým svojim členom, aby si prihliadli na svoje profesionálne záväzky vyplývajúce z Etického kódexu múzeí ICOM týkajúce sa uchovávania, udržiavania a propagácie dedičstva a zabezpečenia ochrany múzeí a zbierok pred všetkými druhmi rizík vrátane konfliktov. Okrem toho ICOM pripomína všetkým zainteresovaným stranám, že existuje viacero prístupných bezplatných online nástrojov, ktoré môžu pomôcť v krízach, ako je táto, vrátane, ale nie výlučne: ICOM a UNESCO Múzejná bezpečnosť a pripravenosť na katastrofy pri prevádzkovaní múzea: Praktická príručka, ICCROM Prvá pomoc pre kultúrne dedičstvo v časoch krízy – Toolkit alebo UNESCO a ICCROM Ohrozené dedičstvo: núdzová evakuácia zbierok kultúrneho dedičstva.

Okrem toho ICOM vyzýva členov občianskej spoločnosti, aby oslovili miestne múzeá a pomohli im, ak je to možné, akýmikoľvek prostriedkami a spôsobmi ochrániť ich budovy a zbierky. Je dôležité, aby miestne komunity podporovali svoje múzeá ako dôležité centrá vzdelávania, štúdia a zábavy – kľúčové referenčné body pre miestne komunity.

Napokon, mimo bezprostrednej oblasti konfliktu, táto kríza poskytne príležitosť pre bezohľadných jednotlivcov profitovať z ohrozenia kultúrneho dedičstva. ICOM varuje všetky zainteresované strany, aby boli ostražité pred možným nárastom pašovania kultúrnych materiálov pochádzajúcich z regiónu, a ICOM pripomína všetkým národným vládam v regióne ich medzinárodné právne záväzky chrániť hnuteľné kultúrne dedičstvo podľa Dohovoru UNESCO z roku 1970 o Prostriedkoch na zákaz a zamedzenie nezákonného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov a Dohovor UNIDROIT z roku 1995 o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, nehovoriac o iných medzinárodných kultúrnych dohovoroch na ochranu spoločného kultúrneho dedičstva humanitných vied.

ICOM úzko spolupracuje so svojimi medzinárodnými partnermi a zainteresovanými stranami v regióne a monitoruje vývoj situácie. ICOM bude naďalej ponúkať akúkoľvek podporu, akú bude môcť, na zmiernenie akýchkoľvek potenciálnych hrozieb, ktorým môže dedičstvo Ukrajiny čeliť v nadchádzajúcich neistých dňoch a týždňoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *