Otvorený list ministerke kultúry Natálii Milanovej

 

   

 

 

Natália Milanová, ministerka,

Ministerstvo kultúry SR,

Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

 

 

Vážená pani ministerka,

 

dovoľujeme si Vás, ako zástupcovia profesijných združení reprezentujúcich múzejnú a galerijnú obec Slovenska, osloviť s návrhom pracovného stretnutia k aktuálnym, v súčasnej situácii naliehavým otázkam múzejníctva v Slovenskej republike.

V súčasnosti na Slovensku vykonáva činnosť v rámci celonárodnej siete fondových inštitúcií zohrávajúcich zásadnú úlohu v oblasti komplexnej ochrany a prezentovania predmetov kultúrnej hodnoty s trvalým významom takmer 100 registrovaných múzeí a 25 registrovaných galérií (vrátane pobočiek realizujú svoju činnosť prostredníctvom až 252 pobočiek múzeí, 40 pobočiek galérií).

Ich úlohy v oblasti trvalého uchovania súčastí hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva, ako pri odbornej ochrane, tak i komunikácii objektívneho poznania z ich vedeckého skúmania, sú nezastupiteľné.

Takmer 2 800 stálych zamestnancov týchto inštitúcií priamo či nepriamo výsledkami svojej každodennej práce ovplyvňuje “hmotný odkaz našich predkov i súčasnej generácie”.

Premenené na čísla – ide o vyše 16 miliónov kusov zbierkových predmetov rôznorodého charakteru
s odhadovanou hodnotou vyše 15 mld eur, ktoré múzeá a galérie odborne spravujú vo svojich zbierkových fondoch, pričom samozrejme objem, obsah i hodnota nie je nemenná. V predchádzajúcom roku bol počet platiacich návštevníkov v múzeách a galériách okolo 5 miliónov a príjmy vychádzajúce z návštevnosti sa pohybovali okolo 9 miliónov eur.

Komplexná správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike v rokoch 2013 – 2018 (z júla 2019) alebo úlohy definované v materiáli Akčný plán na roky 2018 – 2020
k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020
, či Priebežná správa Revízie výdavkov na kultúru
z októbra 2019 vcelku objektívne sumarizujú o. i. i nelichotivý stav slovenského múzejníctva.

Napriek tomu, že zámerom Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike v rokoch 2013 – 2018  bolo “nastaviť ľudské, finančné a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie tak, aby sa podarilo zmierniť, a v niektorých prípadoch až zvrátiť súčasné negatívne tendencie v oblasti výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách a postupne tieto procesy dostať do rozvojovej fázy“, a napriek zhodnocovanému plneniu tejto stratégie na vyše 70 %, progres týmto smerom v dennej realite múzeí a galérií ku koncu roka 2019 nenastal…

Reálne komplexné dopady súčasnej pandemickej situácie si nedovolíme v tejto chvíli objektívne odhadnúť. Nepochybne však už dnes vieme, že dopad súčasnej situácie na straty z príjmov z tržieb zo vstupného do expozícií, na výstavy a sprievodné podujatia v mesiacoch, ktoré bývajú pre múzeá
a galérie najsilnejšie v ročnom priemere, sú predzvesťou blížiacich sa existenčných problémov. Odhadované poklesy na návštevnosti v období apríl až jún predstavujú v mnohých prípadoch až 40 % z ročného priemeru, a to je pre inštitúcie zarábajúcich si nie na “prilepšenie”, ale v mnohých prípadoch na udržanie podmienok, ktoré zriaďovatelia dlhodobo podceňujú, kritické.

Sídlime na hradoch, zámkoch, v kaštieľoch, účelových budovách i v leteckých hangároch, vo fondoch ochraňujeme od miniatúr po obrovské lietadlá, lode, či celé technologické stavebné komplexy, od prírodnín, cez umeleckohistorické predmety, zbierky výtvarného umenia až po knižničné a archívne fondy. Sme hmotným i duchovným obrazom Slovenska, kultúru nielen uchovávame, ale aj formujeme. Okrem základných múzejných činnosti realizujeme pamiatkovú starostlivosť, náročne obnovy objektov  a sme aj významnými centrami cestovného ruchu.

Pracovníci pamäťových inštitúcií aj v súčasnosti vykonávajú svoje hlavné poslanie. Zbierajú, ošetrujú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú  kultúrne, historické a prírodné bohatstvo nielen Slovenska. Konajú svoje základné povinnosti, ktoré sú skôr pred svetom skryté, no o to viac pre svet prospešnejšie. Pracovníci pamäťových inštitúcii vedia, že hoci verejnosť vníma ich prácu len cez prezentačné a propagačné činnosti, tie tvoria iba pätinu ich základných povinností a práce.

 

Veríme, pani ministerka, že návrh na stretnutie s nami prijmete a že jeho výsledok prispeje
k správnemu nastaveniu politiky podpory múzeí a galérií, a to nielen v súčasnej kritickej situácii.

 

S pozdravom.

 

 

V Banskej Bystrici a Bratislave, dňa 8. apríla 2020

za Zväz múzeí na Slovensku:

Iveta Kaczarová, predsedníčka /kaczarova@nmg.sk

0915 802515

za Radu galérií Slovenska:

Renáta Niczová, predsedníčka /riaditel@nitrianskagaleria.sk

037/6579641

za Slovenský komitét ICOM:

Jasna Gaburová, predsedníčka /icom.slovensko@gmail.com

0903 723 579

za Múzejnú a galerijnú radu:

Dalibor Mikulík, predseda / dalibor.mikulik@hradlubovna.sk

0902 653490