Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách.

Dokumentácia “osmičkových” výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné.

I. cirkulár

Sté výročie vzniku Československej republiky, ktoré je významným medzníkom v dejinách Slovákov i Čechov, je v tomto roku prirodzeným objektom záujmu odborníkov z rôznych odborov – výnimkou nie sú ani múzeá a galérie. Za ostatných sto rokov vznikol v oboch krajinách nezanedbateľný počet pamäťových inštitúcií. Niektoré viac, iné menej úspešne napĺňali svoje poslanie vo sfére muzealizácie minulosti, výtvarného umenia či dokumentácie prírody – vždy však s ohľadom na aktuálnu spoločenskú objednávku a v podmienkach konkrétneho politického režimu.

Pri tejto príležitosti je prirodzeným vyústením spolupráce slovenských a českých inštitúcií združujúcich múzeá, galérie i ich pracovníkov usporiadanie vedeckej konferencie, ktorej zámerom je reflexia fenoménu vzniku Československa vo vzťahu k múzeám. Nielen z hľadiska historiografickej analýzy formovania československej múzejnej siete, ale predovšetkým i vo vzťahu k dokumentácii udalostí z roku 1918 v múzejných zbierkach – ich muzealizácii z hľadiska obsahového (teda čo sa v múzeách nachádza) i časového (teda kedy sa to do zbierok dostalo). Naším cieľom je vytvoriť fórum na diskusiu o dokumentácii roka 1918 ako významného spoločenského, politického i hospodárskeho míľnika s cieľom zodpovedať otázku, ako československé, resp. slovenské a české múzeá k jeho dokumentácii pristúpili. Prirodzene, rok 2018 je i výročím ďalších tzv. osmičkových výročí – udalostí rokov 1938, 1948 a 1968. Rovnako i v prípade týchto výročí je cieľom konferencie skúmať aj širšie súvislosti týchto fenoménov: spoločensko-kultúrny kontext, vplyv politických zmien na jestvujúcu múzejnú sieť, premeny zbierkotvorného profilu múzeí či preferované smerovanie ich akvizičnej činnosti.

Podujatie sa uskutoční v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, ktorá je jednou z najmodernejších konferenčných sál v Slovenskej republike a vznikla ako súčasť vedných rekonštrukcie hradného areálu. Program konferencie bude zostavený prevažne z vyžiadaných referátov: účasť prisľúbili renomovaní odborníci z oboch usporiadateľských krajín. Napr. prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD., PhDr. Jan Dolák, Ph.D., PhDr. Otakar Kirsch, či Mgr. Pavel Holman a ďalší. Rokovacími jazykmi konferencie budú slovenčina a čeština. V prípade Vášho záujmu o vystúpenie na konferencii s referátom privítame príspevky týkajúce sa dokumentácie osmičkových výročí v múzeách, t. j. analýzy jednotlivín alebo kolekcií artefaktov viažucich sa k prelomovým medzníkom československých dejín – tak z oblasti histórie a etnológie, ako i výtvarného umenia – s dôrazom na formovanie zbierkového fondu múzea. Program konferencie obohatia i príspevky zamerané širšie – podľa tematických okruhov definovaných vyššie.

Prihlášky posielajte výhradne e-mailom na adresu: konferencia.100rokov.csr@gmail.com.

Prihlášku je potrebné zaslať pre každého účastníka osobitne a môžete si ju stiahnuť tu: prihláška

Sekretariát konferencie:

Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Marieta Kolláriková, e-mail: konferencia.100rokov.csr@gmail.com

 

Kontakty na zástupcov organizátorov konferencie:

PhDr. Daniel Hupko, PhD., Zväz múzeí na Slovensku

e-mail: daniel.hupko@bratislava.sk

Mgr. Irena Chovančíková, Asociace muzeí a galerií České republiky

e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

Mgr. Lubomír Anděl, Český výbor ICOM

 

e-mail: andel@tmbrno.cz