STANOVISKO K TÉME DELIMITÁCIE MÚZEA SNP:

Výbor slovenského komitétu ICOM s poľutovaním konštatuje, že nedisponuje informáciami prečo prišlo k rozhodnutiu o delimitácii Múzea SNP pod rezort obrany ani o tom, že by dôvod tejto organizačnej zmeny bol vysvetlený a prediskutovaný so zamestnancami Múzea SNP alebo Zväzom múzeí Slovenska. Múzejná a galerijná rada pri MK, ktorej dvaja členovia sú z výboru Slovenského komitétu ICOM, dostala túto informáciu len na vedomie už po spísaní Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom obrany, predmetom ktorého je vymedzenie cieľov, obsahu, oblastí a zásad spolupráce medzi účastníkmi memoranda v nadväznosti na prechod zriaďovateľskej pôsobnosti múzea SNP z Ministerstva kultúry na Ministerstvo obrany. Tak radikálne zmeny sú iste nie nemožné, ale musí im predchádzať dlhodobá odborná diskusia a nastavenie podmienok a záruk takéhoto presunu, tak aby to v konečnom dôsledku bolo pre múzeum prínosné a neohrozilo to jeho odborné činnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.