Pracovné stretnutie s Ministerkou kultúry 9.6.2020

MÚZEÁ – zrkadlá spoločnosti
MÚZEÁ A GALÉRIE NA SLOVENSKU DNES

1. Múzeum/Galéria v slovenskej spoločnosti
 základné poslanie múzeí ako špecifických pamäťových a fondových inštitúcií: uchovávanie a všestranná ochrana kultúrneho dedičstva
o múzea a galérie uchovávajú cca 60-70% hnuteľného národného kultúrneho dedičstva – od miniatúrnych preparátorov prírodných zbierok až po obrovské lietadlá, lode atď., od organického materiálu, či dreva, textilu, cez papier, sklo, kameň, až po kov či plasty
o kultúrne dedičstvo nie len uchovávajú, ale ho aj odborne spravujú a sprístupňujú
 sieť múzeí a galérií je tradičná, ale nie konzervatívna, formuje sa, vyvíja a reaguje na zmeny spoločnosti
 múzeá/galérie uchovávajú pre budúce generácie objektívnu pamäť – komplexne a objektívne dokumentujúcu zmeny spoločnosti i prírody
 múzeá a galérie nastavujú zrkadlo spoločnosti, ktoré následne vystavujú pre výstrahu – poučenie – pre pamäť spoločnosti

2. Naše slovenské, no i svetové
 slovenské múzea v rámci svojich medzinárodných štruktúr za svoju 28 ročnú existenciu ako múzea suverénneho štátu prezentovali Slovensko v najlepšom svetle
 v rámci organizácie ICOM má slovenský komitét významné postavenie, v spolupráci s najbližšími partnermi sa ICOM Slovakia zapojil aj do organizácie 26. medzinárodnej konferencie ICOM, ktorá sa má uskutočniť v roku 2022 v Prahe. Ide o jedinečný projekt, ktorého sa zúčastní viac ako 4 tis. odborníkov z oblasti muzeológie z celého sveta.
o ICOM Slovakia sa zaviazal k pomoci pri organizácii tohto podujatia ako najbližší partner, kde bude potrebná aj finančná spoluúčasť Slovenskej republiky na tomto jedinečnom projekte
o konferencia ponúka výnimočnú možnosť celosvetovej prezentácie najväčších slovenských pokladov
 ICOM Slovakia sa výrazným spôsobom zapojil aj do tvorby novej definície múzea, ktorá v súčasnosti prebieha na medzinárodnej úrovni
 múzejná spolupráca napomáha aj k riadeniu a rozvoju múzejnej legislatívy na Slovensku, najmä pozitívnymi inšpiráciami zo sveta

3. Správa kultúrnych pamiatok verzus daňové zaťaženie
 v rámci Slovenska je individuálny prístup k zdaňovaniu kultúrnych pamiatok v správe múzeí a galérií – v mnohých prípadoch je daňové zaťaženie pomerne vysoké
 zváženie legislatívnej zmeny na vytvorenie výnimky z daňového zaťaženia daňou z nehnuteľností pre pamäťové inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice, archívy atď.), minimálne oslobodenie z daňového zaťaženia národných kultúrnych pamiatok, v ktorých múzeá a galérie vykonávajú svoju činnosť

Ako ďalej naše múzejníctvo? Návrhy a pomoc pre slovenské múzeá a galérie

4. Dotačné systémy
 múzeá a galérie vysoko oceňujú kroky, ktoré sa udiali vo sfére dotačných systémov – najmä vznik Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín i zmeny v dotačnom systéme MK SR
o všetky tieto systémy flexibilne reagujú na požiadavky múzeí a galérií – niekoľkokrát bolo uskutočnené prenastavenie programov a podprogramov
 návrhy na zlepšenie riešenia otázok múzeí a galérií dotačných systémov:
o v FPU – prehodnotenie uplatňovania princípu „de minimis“ bez rozdielu vo všetkých podprogramoch
o MK SR – potreba ďalšieho konania pri nastavovaní všestrannej transparentnosti prideľovania účelových dotácií určených inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
o zverejňovanie uchádzajúcich sa v prioritných projektoch o podporu MK SR a samostatne schválených projektov
o prehodnotenie rozhodovania o projektoch týkajúcich sa múzeí a galérií v mesiaci apríl/máj – častá prekážka v realizácii projektov

5. Kultúrne poukazy
 výrazný potenciál múzeí a galérií je vo vplyve na formovanie kultúry spoločnosti – jednou z funkcií múzeí a galérií je vzdelávanie
 v ostatných rokoch sa v múzeách a galériách na Slovensku vybudovala silná základňa múzejných pedagógov
 rozvoj v oblasti vzdelávania v múzeách aj za pomoci tzv. kultúrnych poukazov pre žiakov a učiteľov
 nové využitie kultúrnych poukazov
o zváženie prideľovania väčšieho množstva kombinovaných poukazov
o navýšenie hodnoty poukazov = navýšenie preplácanej sumy
o zváženie prideľovania kultúrnych poukazov aj iných skupinám napr. dôchodcom

6. COVID 19 a pomoc pre kultúru
 pandémia COVID 19 výrazne zasiahla do činnosti jednotlivých múzeí – výrazné sú predovšetkým ekonomické dopady – odhadované poklesy na návštevnosti v období apríl až jún – 40 % z ročného priemeru
 odporúčame finančnú pomoc určenú pre kultúrne inštitúcie prideľovať zriaďovateľom s účelovým viazaním na použitie pre jednotlivé segmenty kultúry

Lex musealis/zákon a vzdelanie

7. Zákon o múzeách a galériách – základný dokument pre činnosť
 Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v platnom znení (ďalej iba múzejný zákon)
o 5 novelizácií ostatná platná od 11.02.2019 zákon č. 34/2019 Z. z.
o múzejný zákon je v múzejnej a galerijnej obci považovaný za vyhovujúci
 návrhy na zmeny:
o implementácia aktuálnych súvisiacich legislatívnych predpisov – zákon o zbraniach, CITES, knižničný zákon, archívny zákon atď.
o pri zákonotvornom procese dôraz na základné ciele múzeí a galérií t.j. budovanie a ochrana zbierkových fondov
o zohľadnenie zriaďovateľskej variability v múzejnej legislatíve
o verejná diskusia pri tvorbe nového múzejného zákona v rámci „múzejnej tripartity“- odborníci z radov múzeí, zástupcovia zriaďovateľov, MK SR

8. Celoživotné vzdelávanie v múzeách – Národné metodické centrum
 dlhodobá potreba „znovuvytvorenia“ ústredného metodického centra pre múzeá a galérie
 činnosť národného metodického centra – návrhy:
o nepodriaďovať iným kultúrnym inštitúciám ako SNM a lebo SNG
o zastrešenie kompletnej metodickej činnosti pre múzeá a galérie, tvorba metodických materiálov
o štátny odborný dohľad nad činnosťou múzeí a galérií
o pokračovanie a rozširovanie národných digitalizačných projektov
o kompletná starostlivosť a vývoj nástrojov elektronickej evidencie zbierkových predmetov
o vzdelávanie múzejných a galerijných pracovníkov – doplnkové akreditované kurzy, nadstavbové vzdelávacie programy atď. – nechceme zastať v čase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *